kép

Keresés:

Szerző: Budai-Sántha János

A szerzőről:

 Részlet egy korábbi önéletrajzból:
  ,,többször is nagyot fordult körülöt­tem a világ. Megéltem egy avitt,
fe­udál-kapitalista rezsimet, majd azt követő kontraszelektált, autoritárius, hamis-szocialista érát, és élem a mai ember és természetellenes, pénz ural­ta világkorszakot. Mindezek után egy humánusabb társadalom kibontako­zását várom, amelyben minden em­ber alakíthatja természeti és társa­dalmi körülményeit. Ehhez azonban tulajdonra van szükség, hiszen csak a tulajdon tesz szabaddá, csak ez biz­tosítja a döntésekben való alkotó rész­vételt, csak ennek alapján érhető el a termelési eredmények élvezetének igazságos elosztása is. Csak egy olyan társadalom, ahol mindenki tulajdonos és dolgozó is egyben, vagyis a való­di közösségi tulajdon teszi az embert igazán emberré, kiemelve az állati ön­zésből, együttműködő, alkotó közössé­get nyújtva az antihumánus konkuren­ciaharc és kizsákmányolás helyett. Ez a jövő, akár megérem, akár nem…”A szerző művei:

Kapitalizmus előtt - alatt - után
Történelemfilozófiai világpanoráma

Budai-Sántha János

496 oldal, kartonált 7000 Ft

    A filozófus (és építészmérnök) szerző két évtizedes kutatást kö­vető nagy ívű tanulmányában a társadalom belső összefüggéseit, változásait, s azok kiváltó okait elemzi. Behatóan vizsgálja a mai korban is ható történelemfilozófi­ai törvényszerűségeket, amelyek csakis és kizárólag a történelmi tények és tapasztalatok filozófiai általánosítása útján ragadhatóak meg. A történelmi előzmények nyomán, a korábbi társadalmak kialakulásának, létének, majd megszűnésének példája az általá­nosítás több szintjén bizonyítja, hogy a mai társadalom elmúlása is elkerülhetetlen. De tovább is lép a múlt és a jelen elemzésén: bemu­tatja az eljövendő  új társadalom lehetséges tulajdoni formáját és elemzi első történelmi próbálko­zásait (sikertelen szovjet és sike­res kínai).
 


kép